คุณครูกลมเกลียว

Copyright © 2014 Klomkleoschool.ac.th. All Rights Reserved.

การเรียนภาษาแบบสนุกสนานในห้องเรียนและแบบเป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวัน เพื่อเน้นให้เด็กๆสามารถสื่อสารได้จริง

โรงเรียนอนุบาลกลมเกลียวก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เรามุ่งมั่นเตรียมบุตรหลานของท่านให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้